top of page

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató 2018. november 1-i. dátummal lépett hatályba.

Legutóbb frissítve 2019. július 30-án

A foglalás, hírlevél feliratkozások, programjelentkezések és egyéb más esetekben bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adataiknak a megadása szükséges a vállalkozás sikeres működése valamint az egymás közötti sikeres kommunikáció érdekében.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja minden látogatót, vendéget, ügyfelet a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztat, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

I.

 

Alapfogalmak

 1. személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 2. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 3. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 5. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 6. adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;

 7. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 12. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 13. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

 14. kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 15. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 16. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II.

 

Az adatkezelő megnevezése

 

III.

 

Tárhelyszolgáltató:

 • Cégnév: Wix.com Ltd., Wix.com Inc. 

 • Webhely: www.wix.com 

 • E-mail cím: support@tarhely.eu

 • Székhely: 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158 

 

 

IV.

 

Hírlevélszolgáltató:

 • Adatfeldolgozás helye (webhely): https://www.wix.com

 • Adatfeldolgozási technológia: Wix Contacts - információs rendszerrel

 • Webhely: https://www.activecampaign.com

 • Cégnév:  Wix.com Ltd., Wix.com Inc.

 • Székhely: 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158


 

V.

 

Feliratkozási feltételek

 

A "growinjoy.com" weboldalon kezdeményezett foglalások, bejelntkezések, feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a regisztráció, a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/ vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (www.growinjoy.com) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/ szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.


 

VI.

 

A kezelt adatok köre

 

A weboldal (growinjoy.com) megtekintése során cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző verziója, az operációs rendszer típusa és nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az oldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze (és nem is tudja összekapcsolni) személyes adatokkal. Ezek megosztásáról a felhasználó dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie beállítások megadásával. A weboldal használata során megadott egyéb adatok (név, e-mail cím, telefonszám, stb.) kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Az oldal üzemeltetője kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (megrendelés vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

 

Az adatkezelő honlapján keresztül végzett foglalások, programjelentkezések külön regisztrációhoz nem kötöttek, azonban a foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges: Név (családi és utónév), Telefonszám, E-mail cím, Számlázási cím.

VII.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldalon keresztül feliratkozott felhasználók és az oldal üzemeltetője közötti folyamatos kapcsolatot, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelést szolgálja.

 1. Elsősorban a Vendégházba történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a VI. pont alatt részletezett személyes adatokat megadni.

 2. Emellett szükségünk van személyes adatokra a szállásról történő számla kiállításához.

 3. A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatatok megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk ügyfeleinket.

A cookie-k segítségével a rendszer automatikusan adatokat generál a látogatás időtartamáról és a meglátogatott oldalak számáról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az oldal üzemeltetője fejleszteni és optimalizálni tudja. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során kényelmesebbé tegye a weboldal használatát. A felhasználó által megadott egyéb adatokat az oldal üzemeltetője kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a felhasználó számára.

A kapcsolatot az oldal üzemeltetője e-mailben, telefonon, vagy postai levélben veheti fel a felhasználóval kivéve, ha ezek közül a felhasználó valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az oldal üzemeltetője a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel. A weboldalon megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A személyes adatokat a felhasználó hozzájárulása nélkül az oldal üzemeltetője nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, feltéve hogy azt jogszabály nem írja elő.
 

VIII.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, viszont a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az oldal üzemeltetője számára, hogy használatuk révén az oldal üzemeltetője tisztában legyen a felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a felhasználó eszközén, ameddig azokat a felhasználó nem törli.
 

IX.

Az adatokhoz hozzáférők

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az oldal üzemeltetőjén kívül más nem férhet hozzá.

 

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az oldal üzemeltetője nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adat-továbbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az oldal üzemeltetője az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
 

X.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az oldal üzemeltetője kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az oldal üzemeltetője nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az oldal üzemeltetője címén, illetve az growinjoygreen@gmail.com e-mail címen kérhető.

 

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított legfeljebb 7 munkanapon belül kerül sor.

 

Az oldal üzemeltetője által kiküldött hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat.
 

XI.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az oldal üzemeltetője kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul. Az oldal üzemeltetője a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.
 

XII.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az adatkezelésért felelős Grow in Joy Kft.fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

bottom of page