top of page

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 

 

 

 

Szolgáltató neve: Élet-Öröm Vendégház

Üzemeltető: Grow in Joy Kft.

Székhely: 2339, Majosháza, Széchenyi sétány 309

Szolgáltatás címe: 2339, Majosháza, Széchenyi sétány 309, Élet-Öröm Vendégház  Tel.: +36 30 2546129

 

1. Általános szabályok

 

(a) Jelen „Általános Üzleti Feltételek” (továbbiakban ÁÜF) szabályozza a szolgáltató által 2339 Majosháza, Széchenyi sétány 309 alatt a Grow in Joy Kft által üzemeltetett Élet-Öröm Vendégházhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit. Ezek a szolgáltatások a következők: "üdülési és egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás", "utazásszervezés" (programok), "testedzési szolgáltatás", "fizikai közérzetjavító szolgáltatás".

(b) Jelen ÁÜF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését más szolgálttókkal, utazásközvetítőkkel, rendezvényszervezőkkel, utazásszervezőkkel, kereskedőkkel, vendéglátóhelyekkel illetve étel- és italszolgáltatási jogosítvánnyal rendelkező természetes vagy jogi személyekkel akik az üzemeltető szolgáltatásainak értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek. 

 

2. A szerződő fél

 

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/ vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 

3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

 

(a) A vendég írásban - e-mailben, growinjoygreen@gmail.com - vagy telefonon küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére.

(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/ vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

(d) Abban az esetben, ha a vendég a szolgáltatás igénybevételének megkezdését követően, de a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott Vendégházat a szolgáltató jogosult újra értékesíteni. 

 

(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges. 

4. A lemondási feltételek

(a) A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a vendégház felé az érkezés előtti 5. napig. A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj felhasználható egy másik foglalásnál vagy 2.000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt számlaszámra.

(b) Amennyiben a foglalás lemondása az érkezés előtt 5 napon belül történik, abban az esetben a foglalás értékének 100% kerül levonásra.

(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy  speciális kondíciókhoz kötött vagy egyéb egyedi szolgáltatásai - így például akciós ajánlatai, egyéni foglalkozások, visszatérő vendégek, stb. - illetve az azokhoz kapcsolódó foglalások, elvonulások, élményprogramok vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg. 

 

5. A szolgáltató által alkalmazott árak

(a) A vendégház érvényben lévő árai a www.growinjoy.com weboldalon feltüntetett árak.

 

(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/ vagy a vendégre. 

 

(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely más devizában is meghatározni. 

 

(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.growinjoy.com weboldalon közzéteszi. 

 

6. A fizetés módja és annak garanciája

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.

(b) A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget készpénzben vagy átutalással egyenlítheti ki.  A foglalás véglegesítéséhez a teljes végösszeg 50%-át a foglalást követő 3 munkanapon belül készpénzben vagy banki átutalással küldi meg a szolgáltató részére. A fennmaradó összeget a helyszínen érkezéskor készpénzben, vagy érkezést megelőzően banki átutalással egyenlítheti ki.

 

7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállást az érkezés napján 14:00 órától 20.00 óráig foglalhatja el - (check- in) és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig (check out) köteles elhagyni. Szállástól eltérő típusú szolgáltatás esetén (elvonulás, programok, foglalkozások) az érkezés és távozás időpontjait egyedileg egyeztetjük a vendéggel illetve a programkiírás szerint követjük.

(b) Abban az esetben, ha a vendég az apartmant az érkezési napon a 7.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.

(c) A szolgáltató vendégei számára 3000 Ft/ háziállat felár megfizetése mellett teszi lehetővé háziállatok elszállásolását, behozatalát.

 

(d) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

i) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott aparatmant, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja, 

 

ii) a vendég az apartman házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba, 

 

iii) a vendég nem tartja be az apartman biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba, 

 

iv) a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe az apartman szolgáltatásait.

v) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(e) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem teljesül, úgy a szerződés megszűnik. 

(f) A vendég a Vendégház összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe. Ide tartoznak különösen az alábbiak:

(i) Tetőtéri napozóterasz és az odavezető lépcső használata.

(ii) Vízparti stég és a Duna-part közvetlen közelében való tartózkodás.

(iii) Medence használata és közvetlen közelében való tartózkodás.

(iii) Szauna használata.

(iv) Kemence, bográcsozó illetve egyéb tűzrakáshoz, tűz hasznátatához kapcsolódó tevékenységek.

(v) Gázpalack használata.

(g) Az (f) pont alatt felsorolt szolgáltatásokat illetve tevékenységeket kiskorú személyek kizárólag szülői/ gondviselői felügyelet és felelősség mellett gyakorolhatják illetve vehetik igénybe.

 

 

8. A szolgáltatások biztosítása

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles: 

 

(i) A megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama - vagy az akadályoztatás megszűnéséig - egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli. 

 

(ii) Igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse. 

 

(iii) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

 

9. A vendég jogai 

(a) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt Vendégház illetve szolgáltatás, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos illetve megegyezett szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális (pl. feláras) feltételek hatálya alá.

 

(b) A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszanen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad. 

10. A vendég kötelezettségei

(a) A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek. 

 

11. A vendég kártérítési felelőssége

(a) A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. 

 

(b) A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni. 

 

12. A szolgáltató jogai

(a) Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával vitt. 

 

13. A szolgáltató kötelezettségei

(a) A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni. 

(b) A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez 

 

14. A szolgáltató kártérítési felelőssége

(a) A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely az apartmanon belül, a maga hibájából következett be. 

 

(b) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak. 

 

(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az apartmanon belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be. 

 

(d) A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál. 

(e) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során. 

 

(f) A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi aparatmanár összegének legfeljebb ötszöröse. 

 

15. Titoktartás

(a) A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni. 

 

16. Vis maior

(a) Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. 

 

17. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság

(a) A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény - rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

(b) A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a  Ráckevei Városi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Pest Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

18. Kiegészítés

(a) A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

 

(b) A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

 

(c) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

 

(d) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

 

(e) A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

 

(f) A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

(g) A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

19. Szerzői jog

(a) A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

 

(b) A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

(c) A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

(d) Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

 

(e) A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

 

(f) A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

(g) Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

bottom of page